بستن منو
  • تلفن تماس:021-44205158
راه بر جرثقیل (کلگی)

راهبر جرثقیل(گلکی)

به مقاطع مکعبی شکل دو سمت جرثقیل که پل ویا پلها به آنها متصل می شوند کلگی ویا راهبر جرثقیل گفته می شود. این کلگی ها یا از مقاطع استاندارد تهیه می شوند ویا از طریق جوش ورقها به یکدیگر تهیه می شوند. یکی از بخش هایی که در کارکرد صحیح جرثقیل نقش مهمی دارد کلگی ها می باشند . زیر اگر این بخش به درستی ساخته نشود حرکت طولی دچار مشکل می شود وشما می توانید آثار آن را در خوردگی ریل وچرخ ، داغ کردن موتورهای طولی ، بریدن شفت چرخ های طولی مشاهده کنید. بنابراین اگر جرثقیل شما دارای کلگی های درستی نباشد در روز اول کارکرد ، شاید شما مشکلی را مشاهد نکنید. ولی در همان چند ماه اول متوجه می شوید که می بایست یک هزینه بالای دیگری برای جرثقیل خود در نظر بگیرید چون ریل شما خورده شده و می بایست کار مشقت بار برداشتن ریل خراب ، زیر سازی مجدد ونصب ریل جدید را انجام دهید. و از طرفی هم چرخ جرثقیل از بین رفته ومی بایست تعویض گردد واین درحالی است که هنوز به نقطه اول قبل از نصب رسیده اید و مشکل همچنان باقی است ومی بایست یک کارشناسی مجدد انجام شده تامشکل ساخت ونصب کلگی برطرف گردد ودرمواقعه ای هم مجبور به تعویض آنها شوید. محاسبه اندازه کلگی از نظر ابعاد و طول بسیار مهم است ابعاد آن وظیفه تحمل با وانتقال آن به چرخها را دارد و طول آن در حفظ تعادل ودفع لنگر بار موثر می باشد. 

راهبر جرثقیل

0%